Lista osób przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Prudniku

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. § 11, w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkół artystycznych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (art. 142 ust. 2 Prawo oświatowe) lub wydanego przez lekarza specjalistę (art. 142 ust. 3 ustawy Prawa oświatowego), w terminie do 15 września 2021 r.Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

– sprawdzian ustny uzdolnień muzycznych: zaśpiewanie przygotowanej piosenki, powtarzanie usłyszanych dźwięków, rozpoznawanie melodii „wesołych” i „smutnych”; powtarzanie głosem krótkich melodii lub kilkudźwiękowych motywów, wyklaskanie lub wystukanie usłyszanego motywu rytmicznego,

– sprawdzenie warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PROSIMY O PRZYGOTOWANIE
PIOSENKI DO ZAŚPIEWANIA

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej:
na cykl 6 – letni – ukończone co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat
na cykl 4 – letni – ukończone co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły i klauzulę informacyjną RODO można pobrać tutaj lub w sekretariacie szkoły.
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat, do wniosku o przyjęcie należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 • Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie nr: 77 436 35 89

Szkoła prowadzi naukę gry na fortepianie, skrzypcach, akordeonie, flecie, trąbce, puzonie, klarnecie, saksofonie i perkusji.

Ilość przyjętych uczniów zależy od organizacji nowego roku szkolnego oraz możliwości
kadrowych i finansowych szkoły w danym roku szkolnym.


Znaczenie muzyki w rozwoju dziecka

Muzyka i jej czynne uprawianie wpływają niezwykle pozytywnie na rozwój wszystkich dzieci, bowiem:

 • Przyczyniają się do znacznego przyrostu współczynnika IQ
 • Zwiększają motywację do nauki i osiągnięć
 • Rozwijają umiejętność mobilizowania energii w sytuacjach stresowych
 • Zmniejszają odczuwanie lęków
 • Lekcje nauki gry na instrumencie wykształcają zdolność koncentracji i wytrwałości
 • Umożliwiają osiąganie ponadprzeciętnie dobrych wyników w nauce i to mimo zwiększonego obciążenia czasowego lekcjami muzyki
 • Sprzyjają rozwojowi takich cech osobowości, które są pożądane przez gospodarkę i przemysł: zdolność do pracy zespołowej (muzykowanie zespołowe), sumienność (ćwiczenie), kreatywność (interpretacja utworu muzycznego), perfekcjonizm.

Informacja dla rodziców kandydatów do szkoły muzycznej

DRODZY RODZICE   i  OPIEKUNOWIE ! 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Karola Szymanowskiego I stopnia w Prudniku jest szkołą, która kształci muzycznie wielokierunkowo.

To nie tylko nauka gry na instrumencie, ale też rozwijanie takich talentów jak: poczucie rytmu, umiejętność śpiewu, kształcenie pamięci muzycznej czy zapoznanie z historią muzyki, jej twórcami i ich największymi dziełami muzycznymi. 

W naszej Szkole każdy uczeń podczas nauki gry na instrumencie ma indywidualny kontakt z nauczycielem, co sprzyja rozwijaniu zdolności dziecka. Indywidualny system nauczania pozwala nauczycielowi na prawidłowy kontakt z dzieckiem oraz bieżące informowanie rodziców o  postępach ucznia w nauce. 

Poprzez naukę muzyki rozwijamy sferę duchową, emocjonalną i estetyczną, kształcimy twórcze myślenie, samokontrolę, obowiązkowość i systematyczność w pracy. 

Nasza Szkoła umożliwia każdemu uczniowi rozwijanie osobowości i samorealizację na występach publicznych  i koncertach, przez co staje się on współtwórcą życia kulturalnego w klasie, szkole i  środowisku lokalnym.