Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Prudniku
zaprasza utalentowane muzycznie dzieci!

Szkoła prowadzi naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, akordeonie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, eufonium, tubie i perkusji.

Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędzie się:
w dniach 25.04.2022 – 24 czerwca 2022 r.

Badanie przydatności kandydatów obejmuje:

– sprawdzian ustny uzdolnień muzycznych: zaśpiewanie przygotowanej piosenki, powtarzanie usłyszanych dźwięków, rozpoznawanie melodii „wesołych” i „smutnych”; powtarzanie głosem krótkich melodii lub kilkudźwiękowych motywów, wyklaskanie lub wystukanie usłyszanego motywu rytmicznego,

– sprawdzenie warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

WSZYSTKICH KANDYDATÓW PROSIMY O PRZYGOTOWANIE PIOSENKI DO ZAŚPIEWANIA

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej:
do cyklu sześcioletniego – ukończone co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat
do cyklu czteroletniego – ukończone co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat

 

 • Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 18.00 lub telefonicznie pod numerem tel.: 77 436 35 89
 • Prosimy o wcześniejszy kontakt celem rezerwacji dnia i godziny badania.
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły i klauzulę informacyjną RODO można pobrać tutaj lub w sekretariacie szkoły.
 • Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat, do wniosku o przyjęcie należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Ilość przyjętych uczniów zależy od organizacji nowego roku szkolnego oraz możliwości kadrowych i finansowych szkoły w danym roku szkolnym.
Wniosek i klauzula informacyjna RODO


Znaczenie muzyki w rozwoju dziecka

Muzyka i jej czynne uprawianie wpływają niezwykle pozytywnie na rozwój wszystkich dzieci, bowiem:

 • Przyczyniają się do znacznego przyrostu współczynnika IQ
 • Zwiększają motywację do nauki i osiągnięć
 • Rozwijają umiejętność mobilizowania energii w sytuacjach stresowych
 • Zmniejszają odczuwanie lęków
 • Lekcje nauki gry na instrumencie wykształcają zdolność koncentracji i wytrwałości
 • Umożliwiają osiąganie ponadprzeciętnie dobrych wyników w nauce i to mimo zwiększonego obciążenia czasowego lekcjami muzyki
 • Sprzyjają rozwojowi takich cech osobowości, które są pożądane przez gospodarkę i przemysł: zdolność do pracy zespołowej (muzykowanie zespołowe), sumienność (ćwiczenie), kreatywność (interpretacja utworu muzycznego), perfekcjonizm.

Informacja dla rodziców kandydatów do szkoły muzycznej

DRODZY RODZICE   i  OPIEKUNOWIE ! 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Karola Szymanowskiego I stopnia w Prudniku jest szkołą, która kształci muzycznie wielokierunkowo.

To nie tylko nauka gry na instrumencie, ale też rozwijanie takich talentów jak: poczucie rytmu, umiejętność śpiewu, kształcenie pamięci muzycznej czy zapoznanie z historią muzyki, jej twórcami i ich największymi dziełami muzycznymi. 

W naszej Szkole każdy uczeń podczas nauki gry na instrumencie ma indywidualny kontakt z nauczycielem, co sprzyja rozwijaniu zdolności dziecka. Indywidualny system nauczania pozwala nauczycielowi na prawidłowy kontakt z dzieckiem oraz bieżące informowanie rodziców o  postępach ucznia w nauce. 

Poprzez naukę muzyki rozwijamy sferę duchową, emocjonalną i estetyczną, kształcimy twórcze myślenie, samokontrolę, obowiązkowość i systematyczność w pracy. 

Nasza Szkoła umożliwia każdemu uczniowi rozwijanie osobowości i samorealizację na występach publicznych  i koncertach, przez co staje się on współtwórcą życia kulturalnego w klasie, szkole i  środowisku lokalnym.